TEST DE REPÀS

 
COMPROVA EL TEU APRENENTATGE
Completar els exercicis de cada unitat didàctica. 

Els alumnes han de realitzar tots els exercicis menys el que correspongui al treball presentat.
L'exercici D) és obligatori per a tots

A) TEST DE REPÀS APARTAT: DRET DEL TREBALL.

B) TEST DE REPÀS: CONTRACTE

C) TEST DE REPÀS APARTAT: JORNADA I RETRIBUCIÓ


D) TREBALL DE RECERCA SOBRE: La Conciliació de la Vida personal, familiar i laboral
Cercar informació relacionada amb el treball i confecciona un resum de tres a quatre pàgines DinA4 a doble espai, lletra arial 12, tres centímetres de marge per cada costat.  Incloure una pàgina de presentació amb la data, el nom de l'autor i del treball
INFORMACIÓ:
CONCILIACIÓ DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR I LABORAL
ARTÍCULO M. Patricia Aragón.
PORTAL INSH.

E) TEST DE REPÀS APARTAT: LA NÓMINA
AMB EL PROGRAMA DE NÒMINES FACILITAT PEL PROFESSOR CONFECCIONA ELS REBUTS SALARIALS DEL DOCUMENT ADJUNT:
REBUTS DE SALARI 
PROGRAMA

F) TEST DE REPÀS: MODIFICACIÓ, SUSP. I EXTI C.T. 

G) TEST DE REPÀS SEGURETAT SOCIAL