EL DRETEL DERT DEL TREBALL
El dret del treball pot definir-se com el conjunt sistemàtic de normes de diversa naturalesa que regulen les relacions socials que tenen com a pressupòsit la prestació de serveis professionals per compte d’un altre.QUADRE EVOLUCIÓ DERT DEL TREBALL

BRANQUES DEL DRET
CARACTERÍSTIQUES DE L'ACTIVITAT LABORAL SOTMESA AL DRET DEL TREBALL


FONTS DEL DRET DEL TREBALL


Imatge McGraw Hill


Fonts Dret del Treball (Mapa multimedia. Autora: Lourdes Barroso)

 

PRINCIPIS PER A L'APLICACIÓ DE LES NORMES LABORALSDRETS I DEURES DELS TREBALLADORS

Imatge: McGraw HillJERARQUIA DELS TRIBUNALS LABORALS


EL PODER DE VIGILÀNCIA DEL EMPRESARI I EL DRET A LA INTIMITAT


L'Estatut dels Treballadors estableix que l'empresari podrà adoptar les mesures de vigilància i control que estimi més oportunes per verificar el compliment pel treballador de les seves obligacions i deures laborals, sempre que siguin necessàries per al correcte desenvolupament de l'activitat productiva i respectin el dret a la intimitat dels treballadors.

No existeix normativa específica que reguli la instal·lació i utilització de mecanismes de control i vigilància consistents en sistemes de captació d'imatges o enregistrament de sons dins dels centres de treball, per la qual cosa són els òrgans jurisdiccionals els que s'han encarregat de ponderar, en cas de conflicte, en quines circumstàncies pot considerar-se legítim el seu ús per part de l'empresari.INFORMACIÓ: REFORMA 2012  (Comparatiu entre països.)