JORNADA I RETRIBUCIÓ

JORNADA DE TREBALL 

S'entén per jornada de treball el temps de durada de la prestació del servei. També cal considerar com a temps de treball el període d'inactivitat del treballador per causa imputable a l'empresari.
L'article 34.1 del TRET estableix que la durada de la jornada serà la pactada en els convenis col·lectius o els contractes de treball, i assenyala igualment que la durada màxima de la jornada de treball serà de 40 hores setmanals de treball efectiu de mitjana en el còmput anual.
DRET AL DESCANS   
(Clicar per baixar fitxer)EL SALARI 


L'article 26.1 de l'Estatut dels Treballadors diu:
«Es consideréś salari la totalitat de les percepcions econòmiques dels treballat- cap de bestiar, en diners o en espècie, per la prestació professional dels serveis laborals per compte d'altri, ja retribueixen el treball efectiu, qualsevol que sigui la forma de remuneració o els períodes de descans computables com a treball. En cap cas el salari en espècie podrà superar el 30 % de les percepcions salarials del treballador».
L'estructura salarial comprèn el salari base del grup o salari de contractació com a retribució fixada per unitat de temps o d'obra i, si escau, els complements salarials.
L'article  26.5 de l'Estatut dels Treballadors permet la pràctica coneguda com absorció i compensació del salari. Aquesta pràctica consisteix a compensar les pujades salarials fixades en conveni amb altres quantitats que, de forma voluntària, paga l'empresari al treballador en nómina. Perquè aquest cas se doni és necessari que el treballador rebi, en conjunt i anualment, unes quantitats majors que les obligades pel conveni col·lectiu. Alguns convenis col·lectius milloren les condicions salarials dels treballadors prohibint aquesta pràctica. 


EL SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL  (SMI)
SMI és la quantitat mínima que pot percebre un treballador per jornada de 40 hores setmanals

Salari mínim interprofessional per a l'any 2012, corresponent a qualsevol activitat (agrícola, industrial o de serveis), sense distinció de sexe ni edat dels treballadors:

- 21,38 euros/dia
- 641,40 euros/mes
- Mínim 8.979,60 euros/any.

Treballadors eventuals i temporers (menors i majors de 18 anys)
- Mínim de 30,39 euros/jornada legal.

Treballadors del servei domèstic (menors i majors de 18 anys)
- 5,02 euros/hora treballada.

 

EL FONS DE GARANTIA SALARIAL (FOGASA)

El Fons de Garantia Salarial és un organisme autònom de caràcter administratiu, adscrit al Ministeri de Treball i Seguretat Social l'organització de la qual i funcionament ve determinat pel Reial decret 505/1985, de 6 de març.

Bàsicament és un fons públic que serveix per garantir als treballadors la percepció de salaris i indemnitzacions no cobrades derivades de situacions patrinomials de les empreses que puguin suposar la insolvència de les mateixes. Es tracta que el fet que les empreses estiguin en dificultats econòmiques i no puguin afrontar el pagament d'aquests salaris o indemnitzacions no impedeixi el cobrament de les mateixes per part dels treballadors.ENLLAÇ: El salari i temps de treball 
(Ministerio de empleo)