OBJECTIUS

 

Coneixement de la legislació laboral bàsica i els dret i obligacions que es deriven de les relacions laborals.

CONTINGUT BLOC TEMÀTIC

  • El Dret del treball
  • El contracte de treball
  • La jornada laboral
  • La nòmina
  • Modificació, suspensió i extinció del contracte de treball
  • El sistema de la Seguretat Social
  • Participació dels treballadors a l'empresa