SEGURETAT SOCIAL

INFORMACIÓ GENERAL

NORMES

L'EMPRESA

TREBALLADORS

PENSIONISTES
CAMP D'APLICACIÓ

De conformitat amb l'article 2 de la Llei General de Seguretat Social, el sistema espanyol de Seguretat Social s'estructura en dos nivells bàsics de protecció:

1) El contributiu (per a tota aquella persona que realitzi una activitat professional).

2) El no contributiu (per a la ciutadania en general que no ha cotitzat al sistema de la Seguretat Social).

Es diferencien fonamentalment pel seu camp d'aplicació, la seva acció protectora i el seu finançament.


RÈGIMS DE LA Seguretat Social:

El sistema de Seguretat Social, fonamentat en els principis d'universalitat, unitat, solidaritat i igualtat, està integrat pel règim general i pels règims especials.

En el règim general de la Seguretat Social s'integren tots els treballadors/ores per compte aliena que no pertanyin als règims especials.

Els règims especials s'estableixen per aquelles activitats professionals en les quals, per la seva naturalesa, les seves condicions de temps i lloc o el caràcter dels seus processos productius, requereixen mesures específiques. Són els següents:
 • Treballadors/ores dedicats a les activitats agrícoles, forestals i pecuàries, així com els titulars de petites explotacions que les conreïn directament i personalment.
 • Treballadors/ores del mar.
 • Treballadors/ores per compte pròpia o autònoms.
 • Funcionaris/àries públics, civils i militars.
 • Representants de comerç.
 • Artistes.
 • Professionals taurins.
 • Mineria del carbó.
 • Treballadors/ores de la llar.
 • Estudiants.
 • La resta de grups que determini el Ministeri de Treball i Immigració, per considerar necessari l'establiment per a ells d'un règim especial.

AFILIACIONS, ALTES, BAIXES I LA COTITZACIÓ AL Règim General de la Seguretat Social

L'afiliació a la Seguretat Social és obligatòria per a totes les persones que per primera vegada realitzen una activitat professional. És única per a tota la vida, encara que el treballador canviï de Règim.

Les altes i les baixes dels treballadors corresponen a l'inici i finalització de cada relació laboral; l'empresari és l'encarregat de portar a terme aquestes obligacions amb la Tresoreria General de la Seguretat Social; el seu incompliment és motiu de denúncia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

La Llei reconeix a determinades situacions -en què el treballador no presta serveis- els mateixos efectes que si estigués d'alta; es denominen situacions assimilades a l'alta, essent les més importants les situacions d'atur i les d'excedència forçosa.La cotització és una activitat en virtut de la qual els subjectes obligats -empresaris/àries i treballadors/ores- aporten recursos econòmics al Sistema de la Seguretat Social. Els seus elements bàsics són la base de cotització, el tipus de cotització i la quota.

La base de cotització és la quantitat sobre la qual s'aplica un determinat percentatge (tipus de cotització), del que resultarà la quota a ingressar a la Tresoreria General de la Seguretat Social. Anualment es fixen uns límits màxims i mínims de les bases de cotització.

Les quotes a ingressar inclouen aportacions de l'empresa i del treballador, si bé l'obligació recau exclusivament sobre l'empresari, el qual prèviament ha descomptat al treballador l'import que li correspon. Qualsevol incompliment és denunciable davant la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

La cotització relativa a les contingències professionals (accidents de treball o malalties professionals) presenta característiques específiques: en la base de cotització s'inclouen les hores extres; i tota la cotització és a càrrec de l'empresari.

PRESTACIONS DE LA SEGURETAT SOCIAL:

 • Assistència sanitària.
 • Maternitat i adopció.
 • Paternitat.
 • Risc embaràs.
 • Risc durant la lactància natural.
 • Incapacitat temporal.
 • Incapacitat Permanent.
 • Jubilació.
 • Prestacions per mort o supervivència.
 • Atur.
 •